ఎవరి క్రిందా పని చేయకుండా మీకు మిరే రాజు, మిరే మంత్రి అవ్వలకున్నవారుశనివారం ఇది ఆగ్నేయంలో పెట్టండి

September 28, 2018 teluguguide 0

ఎవరి క్రిందా పని చేయకుండా మీకు మిరే రాజు, మిరే మంత్రి అవ్వలకున్నవారుశనివారం ఇది ఆగ్నేయంలో పెట్టండి

ఏ జన్మలో పుణ్యమో ఈ 4 రాశులవారిని శని దేవుడు కుబేరుల్ని చెయ్యబోతున్నాడు వీళ్ళు నక్కతోక తోక్కినట్లే

September 28, 2018 teluguguide 0

ఏ జన్మలో పుణ్యమో ఈ 4 రాశులవారిని శని దేవుడు కుబేరుల్ని చెయ్యబోతున్నాడు వీళ్ళు నక్కతోక తోక్కినట్లే